Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemeen en geldigheid van de gebruiksvoorwaarden

 • The Cable Company,  Den Blok 12, 3020 Herent, onderrnemingsnr BE 0689.971.292 (in het kort: "Datakast.be") biedt verschillende applicaties en tools (alles bij elkaar in het kort: "Tools").
 • Wanneer deze gebruiksvoorwaarden verwijzen naar "wij", "ons" of "onze", verwijst dit naar Datakast.be.
 • Het gebruik van de door ons aangeboden tools is uitsluitend toegestaan op basis van deze voorwaarden.
 • De tools mogen alleen worden gebruikt voor zakelijke of educatieve doeleinden (school, studie, beroepsopleiding, enz.) en alleen door personen die de leeftijd van 14 jaar hebben bereikt. Met uw registratie bevestigt u dat het gebruik van onze tools voor deze doeleinden is bedoeld en dat u de leeftijd van 14 jaar bereikt hebt. 
 • Deze Gebruiksvoorwaarden regelen de relatie tussen jou als gebruiker en Datakast.be als ontwikkelaar en/of exploitant van de tools. De Gebruiksvoorwaarden zijn een contract tussen u en Datakast.be. Als u niet akkoord gaat met deze gebruiksvoorwaarden, bent u niet gemachtigd om onze tools te openen of te gebruiken. Door onze tools te gebruiken, erkent en accepteert u alle bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden.
 • Bepalingen in contractvormen en in andere zakelijke voorwaarden van u zijn volledig ongeldig met betrekking tot het gebruik van de tools, ongeacht of, wanneer en in welke vorm ze onder onze aandacht worden gebracht. Afwijkende afspraken met afzonderlijke bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden zijn alleen geldig voor het individuele geval en vereisen een voorafgaande schriftelijke bevestiging door ons om geldig te zijn. Stilzwijgen van onze kant kan op geen enkele manier worden beschouwd als toestemming.

Gebruik en registratie

 • U moet zich registreren om de tools te gebruiken. Registratie is een eenmalig proces en geeft toegang tot alle tools. We behouden ons echter het recht om in de toekomst een afzonderlijke registratie in te voeren, mogelijk op aparte voorwaarden, voor individuele tools, om het type registratie te wijzigen en om andere of aanvullende informatie op te vragen.
 • U bent ervoor verantwoordelijk dat de door u verstrekte registratiegegevens correct en volledig zijn en dat u de toegangsgegevens vertrouwelijk en veilig houdt. U bent verantwoordelijk voor alle activiteiten die plaatsvinden binnen uw account, inclusief de activiteiten van derden aan wie u uw accountgegevens hebt verstrekt of die toegang hebben gekregen als gevolg van uw gedrag.

Toegang tot de tools

 • Om onze tools te kunnen gebruiken, moet aan minimale technische eisen worden voldaan. Deze voorwaarden zullen van tijd tot tijd veranderen. We zijn niet verplicht om een bepaalde stand van de techniek te ondersteunen. Toegang tot onze Online Tools is momenteel alleen mogelijk met een actieve en voldoende snelle internetverbinding. De kosten voor deze internetverbinding worden door uw externe provider in rekening gebracht, wij hebben hier geen invloed op. Houd er rekening mee dat het laden van inhoud kan leiden tot een aanzienlijke hoeveelheid gegevens. Zorg ervoor dat u passende maatregelen heeft genomen om de kosten die hiermee gemoeid zijn in binnen- en vooral buitenland te beperken.
 • Vanwege de aard van internet kunnen wij de continue en ononderbroken beschikbaarheid en toegankelijkheid van de tools niet garanderen. We kunnen de beschikbaarheid van de tools of bepaalde gebieden of functies van de tools beperken als dit gepast is met het oog op capaciteitsbeperkingen, de veiligheid of integriteit van onze servers, of om onderhoud uit te voeren om de goede of verbeterde werking van onze tools te verzekeren. We behouden ons het recht om de tools te verbeteren, te ontwikkelen en te wijzigen en van tijd tot tijd nieuwe diensten te introduceren.

Intellectuele eigendomsrechten

 • De Tools en hun structuur worden beschermd door copyright, databasebescherming en aanvullend copyright. We behouden alle rechten.
 • We behouden ons alle rechten voor, in het bijzonder maar niet beperkt tot auteursrechten en gebruiksrechten, op de inhoud die we creëren, in het bijzonder op teksten, logo's, afbeeldingen, foto's en lay-outs. 
 • De door ons gemaakte inhoud mag alleen worden gebruikt voor de toepassingen die in de betreffende tool zijn bedoeld. Elk ander gebruik is - tenzij schriftelijk anders met ons overeengekomen - niet toegestaan. 

Rechten tot aanpassen en deactiveren van Tools 

 • Wij hebben het recht om op elk moment naar eigen inzicht en zonder gedefinieerde doorlooptijd nieuwe elementen als onderdeel en/of aanvulling op de tools te implementeren en de bruikbaarheid fundamenteel te veranderen. We kunnen ook functies verwijderen of de tools volledig uitschakelen en onze service stopzetten.

Een gebruikersaccount sluiten

 • We kunnen de toegang tot uw account zonder voorafgaande kennisgeving opschorten als we redelijke gronden hebben om te vermoeden dat u of een derde partij die uw accountgegevens gebruikt deze Gebruiksvoorwaarden of enige toepasselijke wetgeving met betrekking tot het gebruik van de Tools schendt, of als technische omstandigheden of veiligheidsproblemen het gepast maken om dit te doen. We zullen u op de hoogte stellen als we redelijke gronden hebben om een schending van deze gebruiksvoorwaarden of toepasselijke wetgeving te vermoeden en u de mogelijkheid bieden om een dergelijke schending te rechtvaardigen en te verduidelijken. Indien de verdenking niet kan worden weggenomen, zijn wij gerechtigd uw account onherroepelijk te sluiten indien wij dit gezien de ernst van de inbreuk passend achten. Daarna verlies je de toegang tot alle tools.

Wijzigingen in de gebruiksvoorwaarden

 • Vanwege wijzigingen in onze tools en toepasselijke wetgeving of om andere operationele redenen, zal het altijd nodig zijn om deze gebruiksvoorwaarden te wijzigen. Als we deze voorwaarden bijwerken, staat het u vrij om de voorwaarden te accepteren of om te stoppen met het gebruik van onze tools. Als u de tools blijft gebruiken nadat de update van kracht is geworden, betekent dit dat u akkoord gaat met de nieuwe algemene voorwaarden en dat u ermee instemt eraan gebonden te zijn.

Garantie en aansprakelijkheid

 • Zolang wij u de tools gratis ter beschikking stellen, sluiting wij elke garantie op de tools uit. 
 • De tools dienen als hulpmiddel bij de voorselectie van onze componenten ter ondersteuning van allerlei soorten projectplanning.
 • Er wordt uitdrukkelijk op gewezen dat gebruikers de door de tool voorgestelde configuratie moeten verifiëren en, indien van toepassing, moeten aanpassen aan hun eigen vereisten. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor juistheid en volledigheid. 
 • Bij persoonlijk letsel zijn wij aansprakelijk volgens de wettelijke bepalingen. Voor het overige is onze aansprakelijkheid beperkt tot opzet en grove nalatigheid; wij zijn niet aansprakelijk voor schade die alleen wordt veroorzaakt door lichte nalatigheid. Alleen bij opzet zijn wij aansprakelijk voor indirecte schade en winstderving.
 • Wij zijn niet aansprakelijk voor onrechtmatige inmenging door derden (zoals virussen, hackers) tenzij wij onze zorgvuldigheidsverplichtingen hebben geschonden.
 • Wij garanderen niet de ononderbroken en/of constante beschikbaarheid van de tools.
 • Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade in verband met transmissieproblemen, uitval van communicatielijnen, problemen of technische storingen van het mobiele internet, telefoonnetwerken of -lijnen, online systemen, servers of providers, computerapparatuur, software en voor storingen van de e-maildienst, tenzij deze zijn veroorzaakt door ten minste grove nalatigheid van onze kant.

Schadeloosstelling

 • U stemt ermee in om ons, onze dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen, functionarissen, werknemers, adverteerders en partners schadeloos te stellen en te vrijwaren van en tegen alle claims, inclusief claims van derden, zoals, maar niet beperkt tot, directe en indirecte schade en kosten (inclusief redelijke en passende aanmaning-, incasso- en advocaatkosten) die voortkomen uit een schending door u van deze gebruiksvoorwaarden of enige andere toepasselijke regelgeving zoals toepasselijke wetgeving. Dit geldt ook voor vorderingen van derden.

Communicatie

 • We kunnen alle correspondentie sturen naar het e-mailadres dat u het laatst hebt opgegeven tijdens de registratie of tijdens het bijwerken van uw accountgegevens. Contractrelevante verklaringen van uw kant moeten worden verzonden naar het e-mailadres dat is vermeld in onze bedrijfscontactgegevens. 

Gegevensbescherming

 • Tijdens het gebruik van de tools verzamelen we, deels automatisch, bepaalde gegevens die nodig zijn voor het gebruik van de tools. Waaronder: 
  • Master data (bv. postcode, gemeente, geslacht, leeftijd, e-mailadres)
  • Technische data (bv. hardware, internetprovider, gebruikte browser)
  • Gebruikersspecifieke data (bv. evaluatie van het gebruik van individuele functies en tools, activiteitenlogboek)
 • Wij verwerken deze gegevens om:
  • U te voorzien van de tools en gerelateerde functies;
  • De functies en prestatiekenmerken van de tools te verbeteren en uit te breiden;
  • Misbruik en storingen te voorkomen en/of elimineren; en
  • Om u te informeren over onze Tools en producten/services
 • Meer informatie over de gegevens die worden verwerkt bij het gebruik van de tools, de bijbehorende rechtsgrond en aanvullende informatie vindt u in onze Verklaring inzake Gegevensbescherming op grond van de GDPR.

Slotbepalingen

 • Deze gebruiksvoorwaarden en de zakelijke relatie tussen u en ons, inclusief alle vragen over de geldige totstandkoming van een contractuele relatie en inclusief eventuele geschillen, worden beheerst door de Belgische wetten. Als u een consument bent in de zin van de consumentenbeschermingswet en deze hulpmiddelen voor puur privédoeleinden gebruikt, leidt deze rechtskeuze er niet toe dat u de bescherming wordt ontnomen die u wordt geboden door die bepalingen waarvan niet bij overeenkomst mag worden afgeweken volgens het recht van de staat waar u uw gewone verblijfplaats heeft (voordeelbeginsel).
 • Als u ondernemer bent, is de exclusieve bevoegde rechtbank de rechtbank die bevoegd is voor handelszaken op onze maatschappelijke zetel. Als u een consument bent in de zin van de Wet consumentenbescherming, is de wettelijke bevoegde rechtbank van toepassing.
 • Indien enige bepaling in deze gebruiksvoorwaarden ongeldig is of wordt, tast dit de geldigheid van de overige bepalingen niet aan.
 • Voor consumenten: Als u in de EU woont, kunt u hier toegang krijgen tot het platform voor Onlinegeschillenbeslechting (ODR): ec.europa.eu/consumers/odr. We nemen echter niet deel aan onlinegeschillenbeslechting.
 
Wij gebruiken cookies om de gebruikerservaring te verbeteren of om advertenties te kunnen tonen. Door gebruik te maken van deze website ga je hiermee akkoord. Privacy & Cookiebeleid
SLUITEN